GreekEnglish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
Έχοντας υπόψη την αριθμ16 απόφαση της 129ης /21.02.2019 (ΑΔΑ:Ψ8ΜΘΟΞ3Μ-464) του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων- Τμήμα Γάλακτος εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ο δρόμος του τυριού από την Πίνδο
στον …Κόσμο», με ακρωνύμιο «Κασκαβάλι Πίνδου (Kashkaval Pindos)» και κωδικό πράξης έργου ΗΠ1ΑΒ-00134, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ήπειρος’’ 2014-2020.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο:
α) Ο πρώτος ανάδοχος θα απασχοληθεί στην ενότητα εργασίας «Κανονική παρασκευή τυριών Κασκαβάλι και Ούρδας» και συγκεκριμένα στα αποτελέσματα των κανονικών επαναλήψεων των τυροκομήσεων των δύο τυριών. 
Β) Ο δεύτερος ανάδοχος θα απασχοληθεί στην ενότητα «Αναλύσεις παρασκευασθέντων προϊόντων» και συγκεκριμένα στη μελέτη των τυριών Κασκαβάλι και Ούρδα ως προς τη φυσικοχημική σύσταση, τα μικροβιολογικά, ρεολογικά, πτητικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και στη στατιστική επεξεργασία τους. Επίσης, θα συμβάλλει στην σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
Επιθυμητά προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε αναλύσεις τροφίμων.
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 
Η καταρτιθησόμενες σύμβασεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους έως και δώδεκα (12) μήνες για τον κάθε ανάδοχο. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600,00) ευρώ για τον κάθε ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στους αναδόχους να εκτελούν το ανατεθέν σε αυτούς έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΑΠ-ΤΜ Γάλακτος ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου.
Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις. Τυχόν μετακινήσεις για συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικές με το Έργο, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ. περιλαμβάνονται στην αμοιβή του αναδόχου.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 20/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 732/10492/04- 03-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων – Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Εθν. Αντιστάσεων 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26510 94780.
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους  ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, υπολογιζόμενης και της υπό ανάθεση σύμβασης.
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
• Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου.
• Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να προβεί στη ανάθεση του έργου και στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο.
• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανταποκρίνεται πλημμελώς στους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης αναδόχου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
• Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.
• Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού. 
• Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία
περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν
δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Στην περίπτωση ισότιμων προτάσεων προηγείται αυτή όπου ο ενδιαφερόμενος διαθέτει μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία σε αναλύσεις τροφίμων.
• Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας σε αναλύσεις τροφίμων (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
5. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι : α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 732/10492/04-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε με την αριθμ16 απόφαση της 129ης /21.02.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων κατά φθίνουσα σειρά, εισηγείται (διά του οικείου Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας) στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας  Αγροτικών Προϊόντων – Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Εθν. Αντιστάσεων 3, 45221,
Κατσικάς, Ιωάννινα και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. ……..Απόφασης της …….Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 732/10492/04-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν
υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 21 Απόφαση της 123ης/13-11-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της και οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλείται ο ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-Ττμήμα Γάλακτος, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Διευθυντής
Δρ Κονδύλη Ευθυμία
Τακτική Ερευνήτρια 
 

Προς : Το Ινστιτούτο…………..

                                                                                                            του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

                                                                                                            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ:     

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

ΑΜΚΑ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL :

ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την παρούσα, υποβάλλω την πρότασή μου, στο πλαίσιο της αριθμ….. Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου (επιλέγεται αντίστοιχα)………………………, με αντικείμενο …………………………………………………………. (αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου προς ανάθεση, όπως αυτό εκφράζεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και σας καταθέτω τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  1. ……
  2. …..
  3. …..
  4. …..
  5. …..
  6. ……

Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων - όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην πρότασή μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς και αυτά που θα συλλεγούν σε τυχόν κατάρτιση σύμβασης - από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τους σκοπούς της αριθμ…. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην

επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.

Ο/Η υποβάλλων την Πρόταση

           (Ονοματεπώνυμο)

               (Υπογραφή)